Projectes i planejament

Modificació puntual núm. 13 de les NNSS de Capmany


Modificació puntual número 12 de les NNSS de Capmany


Millora de serveis i paviments del carrer Hospital.


Projecte d’adequació nau llevant Cooperativa Agrícola El Parral de Capmany per centre d’exposició i interpretació del vi (segona fase).


Millora dels serveis i els paviments de diversos trams dels carrers de Darnius, Centre i Sant Climent


Suspensió potestativa de tramitacions i llicències en determinats àmbits del sòl no urbanitzable per estudiar la protecció dels murs de pedra seca


Millora de serveis i paviments d’uns trams dels carrers de la Torre, Ponç de Capmany, Vilarnadal i Orient, a Capmany


Plànol de delimitació de prevenció d’incendis de Capmany