Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 33-0 Edicte: 1028 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva Ordenança municipal reguladora dels habitatges d'ús turístic de Capmany
Exercici: 2020 Bop: 27-0 Edicte: 782 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Segona aprovació inicial de la Modificació Puntual núm. 9 de les Normes Subsidiàries de Capmany (NNSS)
Exercici: 2020 Bop: 19-0 Edicte: 540 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva del pressupost i plantilla 2020
Exercici: 2020 Bop: 2-0 Edicte: 10508 AJUNTAMENT DE CAPMANY Aprovació definitiva de la modificació del pressupost 14/2019
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10258 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte sobre aprovació inicial del pressupost general de la corporació exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 231-0 Edicte: 9566 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació inicial modificació de pressupost
Exercici: 2019 Bop: 229-0 Edicte: 9433 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3
Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8668 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 13/2019
Exercici: 2019 Bop: 207-0 Edicte: 8383 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 199-0 Edicte: 7989 AJUNTAMENT DE CAPMANY Edicte d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable