Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 127-0 Edicte: 6040 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 6/2022
Exercici: 2022 Bop: 127-0 Edicte: 6039 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)
Exercici: 2022 Bop: 127-0 Edicte: 6036 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Segona aprovació inicial de la modificació puntual núm. 12 de les Normes subsidiàries de Capmany
Exercici: 2022 Bop: 125-0 Edicte: 5953 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva de la modificació del pressupost 05/2022
Exercici: 2022 Bop: 113-0 Edicte: 5245 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 22, reguladora de les taxes per la realització de determinades activitats administratives de competència local
Exercici: 2022 Bop: 111-0 Edicte: 5278 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva d'un projecte d'obra local
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 4883 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 13 de les Normes Subsidiàries de Capmany
Exercici: 2022 Bop: 106-0 Edicte: 4940 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació del pressupost 04/2022
Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4826 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Exposició pública de Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4809 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost 05/2022